KRITAKRASA.LV e-veikalā iegādāto preču atgriešana

  1. Kvalitatīvu preču atgriešana saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu un Lietuvas Republikas valdības 2014-07-22 rezolūciju par mazumtirdzniecības noteikumu un pašu mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu. Gadījumā, ja Patērētājs noslēdz pirkuma-pārdevuma līgumu (turpmāk – Līgums), izmantojot tikai saziņas līdzekļus (distances līgums), un tādēļ nevar izmantot savas likumā noteiktās tiesības pirms Līguma noslēgšanas apskatīt Preces un novērtēt sniegto pakalpojumu raksturu, viņam ir tiesības atkāpties no pirkuma-pārdevuma līguma, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces piegādes. Ja Pircējs ir iegādājies vairākas preces viena Līguma ietvaros, Pircējam ir tiesības atteikties no visām viena Līguma ietvaros iegādātajām precēm vai tikai no dažām viena Līguma ietvaros iegādātajām precēm. Rakstiskā pieprasījuma 14 (četrpadsmit) dienu termiņš sākas no dienas, kad prece(-es) piegādāta(-as) Pircējam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim, un tas netiek pagarināts vai jebkādā veidā saistīts ar preces nodošanu vai atgriešanu Pārdevējam vai jebkurai citai personai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Iegādātās kvalitatīvās preces var atgriezt 14 dienu laikā, ja:
  • atdotajam produktam ir oriģināls, tīrs iepakojums;
  • ražojums ir nelietots un nesabojāts;
  • produkts ir labā stāvoklī (neskartas etiķetes, aizsargplēves, maisiņi utt.);
  • atdotais ražojums ir pilnībā darba kārtībā ar visu ražotāja iesniegto dokumentāciju;
  • atgriežot produktu, tam ir pievienots pirkumu apliecinošs dokuments.

Kvalitatīvas preces nevar atgriezt.

  • 2. Preču atgriešana neatbilstošas kvalitātes preču iegādes gadījumā un citos gadījumos saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu un Lietuvas Republikas valdības 2014-07-22 rezolūciju par Mazumtirdzniecības noteikumu un pašu Mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu.

Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir neatbilstošas kvalitātes preces iegāde, mēs apņemamies uz sava rēķina aizstāt neatbilstošas kvalitātes preci ar atbilstošas kvalitātes preci vai atmaksāt par preci samaksāto naudu, ja ražotāja dienests apstiprina, ka prece ir neatbilstoša ražotāja vainas dēļ, tas ir, ja nav konstatēti pārkāpumi, bojājumi, nenomainītas detaļas, iegādātā un atgrieztā produkta sērijas numurs utt.